Nộp Video Họp Nhóm

Nhóm
Thời gian
Lần
Hình thức
Ghi chú
Link video
Đào tạo
sản phẩm

Danh sách đã nộp đang chờ check

Nhóm Ngày họp Lần
Phan Thanh Hạt 20-07-2019 Lần 2 tháng 7/2019
Giang Hoàng Nam 01-08-2019 Lần 1 tháng 8/2019
Đỗ Hoài Nam 01-08-2019 Lần 1 tháng 8/2019
Dương Thành Chung 31-07-2019 Lần 2 tháng 7/2019
Nguyễn Thị Kim Thúy 02-08-2019 Lần 1 tháng 8/2019
Trương Anh Tú 13-07-2019 Lần 2 tháng 7/2019
Vũ Trần Trung 20-06-2019 Lần 2 tháng 6/2019
Vũ Trần Trung 20-07-2019 Lần 2 tháng 7/2019
Giang Hoàng Nam 01-01-1970 Lần 2 tháng 12/1899
Vũ Trần Trung 12-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Trương Minh Quốc Linh 08-08-2019 Lần 1 tháng 8/2019
Đỗ Hoài Nam 13-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Phan Thanh Hạt 10-08-2019 Lần 1 tháng 8/2019
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 17-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Nguyễn Thị Kim Thúy 19-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Trương Anh Tú 26-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Dương Thành Chung 27-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Trương Minh Quốc Linh 28-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Phan Thanh Hạt 27-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 31-08-2019 Lần 2 tháng 8/2019
Đỗ Hoài Nam 04-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 06-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Giang Hoàng Nam 06-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 14-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Vũ Trần Trung 21-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Trương Minh Quốc Linh 16-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Phan Thanh Hạt 06-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Phan Thanh Hạt 20-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 21-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Đỗ Hoài Nam 16-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 21-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Trương Anh Tú 25-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Trương Minh Quốc Linh 26-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Nguyễn Thanh Tùng 23-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 30-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 17-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 30-09-2019 Lần 2 tháng 9/2019
Trương Anh Tú 01-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Đỗ Hoài Nam 04-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 07-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Trương Minh Quốc Linh 12-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Vũ Trần Trung 21-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 18-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 19-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Trương Anh Tú 21-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 08-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Phan Thanh Hạt 15-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Phan Thanh Hạt 25-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Ngô Minh Anh Văn 26-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Tống Thị Thu Trang 19-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 18-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 29-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 30-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Trần Thị Thanh Thủy 29-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Ngô Lâm Tới 31-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Trần Thị Thanh Thủy 11-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Trương Minh Quốc Linh 28-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Dương Thành Chung 30-09-2019 Lần 1 tháng 9/2019
Dương Thành Chung 01-10-2019 Lần 1 tháng 10/2019
Dương Thành Chung 28-10-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Vũ Trần Trung 01-01-1970 Lần 2 tháng 12/1969
Đỗ Hoài Nam 01-01-1970 Lần 1 tháng 1/1970
Đỗ Hoài Nam 05-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 06-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 06-11-2019 Lần 2 tháng 10/2019
Ngô Hồng Quân 02-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Ngô Minh Anh Văn 08-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Hoàng Thị Thu Hiền 02-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 11-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Vũ Trần Trung 18-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Đặng Xuân Quý 19-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Trương Minh Quốc Linh 18-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Đỗ Thế Dương 01-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Tống Thị Thu Trang 18-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Ngô Minh Anh Văn 28-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Phan Thanh Hạt 19-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Cao Huy Dũng 29-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Dương Thành Chung 18-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Đào Thị Trang 26-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 28-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 29-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Hoàng Thị Thu Hiền 17-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Trần Thị Thanh Thủy 11-07-2019 Lần 1 tháng 7/2019
Ngô Lâm Tới 30-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Ngô Lâm Tới 30-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Trần Thị Thanh Thủy 01-01-1970 Lần 2 tháng 12/1969
Nguyễn Quang Xuân Việt 19-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 26-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Trương Minh Quốc Linh 01-01-1970 Lần 2 tháng 12/1969
Trương Minh Quốc Linh 29-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Đỗ Thế Dương 23-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Phan Thanh Hạt 27-11-2019 Lần 1 tháng 11/2019
Ngô Hồng Quân 23-11-2019 Lần 2 tháng 11/2019
Ngô Minh Anh Văn 06-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Hoàng Thị Thu Hiền 11-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Đỗ Thế Dương 02-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Trương Minh Quốc Linh 16-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Nguyễn Trọng Nghĩa 16-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Ngô Hồng Quân 21-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Vũ Trần Trung 23-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Đỗ Thế Dương 23-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Ngô Minh Anh Văn 25-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Hoàng Thị Thu Hiền 27-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Đào Thị Trang 27-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 25-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 06-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 16-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Nguyễn Quang Xuân Việt 27-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Trương Minh Quốc Linh 28-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Trần Thị Thanh Thủy 25-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Ngô Lâm Tới 25-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Trần Thị Thanh Thủy 06-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Ngô Lâm Tới 06-12-2019 Lần 1 tháng 12/2019
Phan Thanh Hạt 26-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Phan Thanh Hạt 26-12-2019 Lần 2 tháng 12/2019
Ngô Lâm Tới 03-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Trương Minh Quốc Linh 03-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Hoàng Thị Thu Hiền 03-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Nguyễn Trọng Nghĩa 13-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Tống Thị Thu Trang 13-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Tống Thị Thu Trang 15-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Ngô Lâm Tới 13-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 15-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Trần Thị Thanh Thủy 13-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Trần Thị Thanh Thủy 03-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Đỗ Thế Dương 02-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Nguyễn Văn Tựa 16-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 03-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Ngô Minh Anh Văn 16-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Đỗ Thế Dương 18-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Hoàng Thị Thu Hiền 18-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Ngô Minh Anh Văn 10-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Nguyễn Trọng Nghĩa 20-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Đào Thị Trang 15-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Vũ Trần Trung 13-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Ngô Hồng Quân 20-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Ngô Hồng Quân 04-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Phan Thanh Hạt 31-01-2020 Lần 1 tháng 1/2020
Nguyễn Thị Kim Thúy 18-01-2020 Lần 2 tháng 1/2020
Nguyễn Thị Thanh Bảo 04-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Phan Thanh Hạt 05-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Hoàng Thị Thu Hiền 08-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Lý Trần Trung 08-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Ngô Minh Anh Văn 05-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Vũ Trần Trung 17-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Nguyễn Thị Kim Thúy 18-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Đỗ Thế Dương 15-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Nguyễn Trọng Nghĩa 15-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Nguyễn Văn Tựa 17-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Cao Huy Dũng 17-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Nguyễn Quốc Đông 17-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Phan Thanh Hạt 12-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Nguyễn Thị Thanh Bảo 18-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Ngô Minh Anh Văn 12-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Nguyễn Phước Cảnh Đạt 21-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Đào Thị Trang 22-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Ngô Lâm Tới 26-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Ngô Lâm Tới 26-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Nguyễn Thị Kim Thúy 26-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Bùi Thị Nguyệt 21-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Phạm Đình Duy 21-02-2020 Lần 1 tháng 2/2020
Hoàng Thị Thu Hiền 22-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Trần Thị Thanh Thủy 12-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Đỗ Thế Dương 29-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Ngô Hồng Quân 29-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020
Nguyễn Thị Phương 28-02-2020 Lần 2 tháng 2/2020